INSTITUUDIST

Ühiskonnauuringute Instituut (YI) on mõttekoda, mille eesmärgiks on selgitada välja Eesti inimeste arvamusi ühiskondlikult olulistel päevakajalistel teemadel ning neid laiemalt tutvustada.

Instituudi sihiks on teostada regulaarselt representatiivseid avaliku arvamuse uuringuid. Küsitlusi viiakse läbi koostöös professionaalsete uuringufirmadega, Turu-Uuringute AS ja Norstat Eesti AS, mis aitab tagada sotsioloogiliseks uuringuks vajaliku esindusliku valimi.

Lisaks lühematele päevakajalisi teemasid käsitlevatele küsitlustele toimub kord aastas mahukam väärtushinnangute uuring, mille raames küsitakse valimisõiguslike kodanike seisukohti enam kui 100 küsimuses. Antud uuringu eesmärk on jälgida trende valijaskonna maailmavaatelistes positsioonides ning analüüsida nende mõju poliitilisele dünaamikale.

Avalikkuse informeerimine YI tegevusest ja küsitlustulemuste esitlemine toimub läbi erinevate meediaväljaannete, instituudi kodulehe, sotsiaalmeedia ning kord aastas toimuval seminaril. Küsitluste ja vastuste tutvustamine laiemale üldsusele aitab tekitada ühiskondlikku diskussiooni riigi arengu seisukohalt olulistes ja tähelepanuväärsetes valdkondades.

Alates 2016. aastast on YI algatusel toimunud ligi 130 küsitlusuuringut, mille raames on küsitud erinevatel teemadel ligi 100 tuhande inimese arvamust. Lisaks viiakse alates 2019. aasta algusest ÜI ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös läbi erakondliku eelistuse küsitlust, mille raames küsitakse iga nädal 1000 inimese eelistust. 2023. aasta juuni seisuga on oma eelistuse öelnud ligi 220 tuhat inimest.

YI on sõltumatu organisatsioon, mille tegevuses osalevad kaastöötajad vabatahtlikult ning mida finantseerivad eraisikud. Oma tegevuses koondab YI inimesi erinevatelt elualadelt ning vajadusel võetakse arvesse instituudiväliste ekspertide ja arvamusliidrite ettepanekud.

Analüütikud:

Tanel Paas, MA
Analüütik

Tanel Paas on Ühiskonnauuringute Instituudi arvamusküsitluste koordinaator. Tanel tegeleb uuringute ettevalmistamisega, küsimustike koostamisega ning andmete analüüsiga.

Tanel lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikooli, tal on võrdleva poliitika eriala magistrikraad. 

Tanel on juhatanud MTÜ Eesti Sündimusuuringud tegevust. Selle raames on ta tegelenud mitme suure küsitlusuuringu ettevalmistamise ning tulemuste analüüsiga.

Art Johanson, MA
Analüütik

Art Johansoni tegevusvaldkonnaks Ühiskonnauuringute Instituudis on Eesti avaliku arvamuse suundumuste jälgimine. Art hindab ja analüüsib uuringute tulemustest lähtudes Eestis aset leidvaid ühiskondlikke protsesse. Tema ekspertvaldkondadeks sõjandus ja riigikaitse.

Art on Balti Kaitsekolledži õppejõud strateegilise planeerimise ja sõjaajaloo alal. Varasemalt on ta töötanud Kaitseväe Akadeemias teadustöötajana ja juhtinud kaks aastat Strateegia ja Sõjaajaloo õppetooli. Ühiskondlikult on ta aktiivne erinevates erialaühendustes ja korraldab iga-aastaselt Balti sõjaajaloo konverentse ning juhib Rahvusvahelises Sõjateaduse Ühingus (The International Society of Military Sciences) sõjaajaloo töögruppi.

 Art lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikooli, tal on magistrikraad ajaloos. Lisaks on Art teinud teadustööd Baseli Ülikoolis ja õppinud aasta Helsinki Ülikoolis.  

Peeter Espak, PhD
Analüütik

Peeter Espak juhib Ühiskonnauuringute Instituudi tegevust, osaleb aktiivselt uuringute ettevalmistusprotsessis ning annab hinnanguid ühiskondlikele arengutele.

Peeter on lõpetanud Tartu Ülikooli, tal on doktorikraad võrdleva usundiloo erialal. Peeter on Tartu Ülikooli usuteaduskonna vanemteadur ning Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi asepresident. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on Lähis-Ida usundilugu, mütoloogia ja ajalugu; võrdlev usundilugu ja mütoloogia; Lähis-Ida sõjalised ideoloogiad ja nende kujunemislugu, ajalooliste protsesside peegeldused tänapäevas.

Peeter on pidanud loengukursuseid ning teinud uurimistööd Lähis-Ida maade ajaloost, mütoloogiast, religiooniloost ja kirjandusest Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Innsbrucki Ülikoolis, Müncheni Ülikoolis jt õppeasutustes.


TOETAJAD

Ühiskonnauuringute instituudi tegevus on saanud võimalikuks tänu eraisikute toetusele.

Instituuti on toetanud: Tarvi Olbrei, Urmas Koorits, Ago Luisti, Priit Suviste, Marek Puidak, Parvel Pruunsild, Markko Abel, Raimond Pihlap.

Miks inimesed meid toetavad?

Tarvi Olbrei
Logistikafirma AS Olbtar nõukogu esimees; Kaitseliidu ja mitmete teiste ühiskondlike organisatsioonide liige

„Otsustasin toetada Ühiskonnauuringute Instituudi tegevust, kuna tunnen isiklikult instituudiga seotud inimesi ning usaldan neid. Eestis ei ole teadaolevalt varem tegutsenud mõttekoda, mille tegevus põhineks ainult eraisikute toetusel ning seetõttu tundus loomulik oma õlg alla panna. Pean oluliseks, et ühiskonnas toimuvate protsesside kohta julgetakse küsimusi esitada, kartmata inimeste vastuseid, ning selle tulemusel saadakse teada, mida tegelikult asjadest arvatakse.“