INSTITUUDIST

Ühiskonnauuringute Instituut (YI) on mõttekoda, mille eesmärgiks on selgitada välja Eesti inimeste arvamusi ühiskondlikult olulistel päevakajalistel teemadel ning neid laiemalt tutvustada. YI missiooniks on kajastada laiapõhjaliselt Eesti inimeste väärtushinnanguid.

Instituudi sihiks on koostada metoodiliselt kallutamata uuringuid, mis peegeldaksid võimalikult täpselt Eesti inimeste seisukohti. Küsitlusi viiakse läbi koostöös professionaalse uuringufirmaga Turu-Uuringute AS, mis aitab tagada sotsioloogiliseks uuringuks vajaliku esindusliku valimi.

Avalikkuse informeerimine YI tegevusest ja uuringutulemuste esitlemine toimub läbi erinevate meediaväljaannete, instituudi kodulehe ning sotsiaalmeedia. Küsitluste ja vastuste tutvustamine laiemale üldsusele aitab tekitada ühiskondlikku diskussiooni riigi arengu seisukohalt olulistes ja tähelepanuväärsetes valdkondades.

YI on sõltumatu organisatsioon, mille tegevuses osalevad kaastöötajad vabatahtlikult ning mida finantseerivad eraisikud. Oma tegevuses koondab YI inimesi erinevatelt elualadelt ning vajadusel võetakse arvesse instituudiväliste ekspertide ja arvamusliidrite ettepanekud.

Analüütikud:

Tanel Paas, MA
Analüütik

Tanel Paas on Ühiskonnauuringute Instituudi arvamusküsitluste koordinaator. Tanel tegeleb uuringute ettevalmistamisega, küsimustike koostamisega ning andmete analüüsiga.

Tanel lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikooli, tal on võrdleva poliitika eriala magistrikraad.

Alates 2013. aastast juhatab Tanel MTÜ Eesti Sündimusuuringud tegevust. Selle raames on ta tegelenud mitme suure küsitlusuuringu ettevalmistamise ning tulemuste analüüsiga.

Art Johanson, MA
Analüütik

Art Johansoni tegevusvaldkonnaks Ühiskonnauuringute Instituudis on Eesti avaliku arvamuse suundumuste jälgimine. Art hindab ja analüüsib uuringute tulemustest lähtudes Eestis aset leidvaid ühiskondlikke protsesse.

Art lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikooli, tal on magistrikraad ajaloos. Lisaks on Art teinud teadustööd Baseli Ülikoolis ja õppinud aasta Helsinki Ülikoolis.

Art on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teadustöötaja. Ühiskondlikult on ta aktiivne erinevates erialaühendustes ja kuulub Kaitseliitu.

Peeter Espak, PhD
Analüütik

Peeter Espak juhib Ühiskonnauuringute Instituudi tegevust, osaleb aktiivselt uuringute ettevalmistusprotsessis ning annab hinnanguid ühiskondlikele arengutele.

Peeter on lõpetanud Tartu Ülikooli, tal on doktorikraad võrdleva usundiloo erialal. Peeter on Tartu Ülikooli usuteaduskonna vanemteadur ning Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi asepresident. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on Lähis-Ida usundilugu, mütoloogia ja ajalugu; võrdlev usundilugu ja mütoloogia; Lähis-Ida sõjalised ideoloogiad ja nende kujunemislugu, ajalooliste protsesside peegeldused tänapäevas.

Peeter on pidanud loengukursuseid ning teinud uurimistööd Lähis-Ida maade ajaloost, mütoloogiast, religiooniloost ja kirjandusest Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Innsbrucki Ülikoolis, Müncheni Ülikoolis jt õppeasutustes.