60% kodanike arvates on nende majanduslik olukord hea ning Eesti liigub praegu õiges suunas

15.02.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viidi neljandat korda läbi valimisõiguslike kodanike maailmavaatelisi positsioone kaardistav iga-aastane väärtushinnangute uuring. Muude küsimuste seas palutakse antud uuringus alati hinnata mõne küsimusega ka üldist rahulolu. Uuringust selgub, et suurem osa inimesi on rahul oma leibkonna majandusliku olukorraga ning arvab, et Eesti liigub õiges suunas. Uuringu viis 1004 täisealise kodaniku seas läbi Turu-uuringute AS.  

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi väärtushinnangute uuringu põhieesmärk on kaardistada iga-aastaselt valijaskonna maailmavaatelised hoiakud. See võimaldab pidevalt jälgida trende, mis võiks mõjutada Eesti poliitilist maastikku. Samas lisaks ideoloogilisi positsioone mõõtvatele küsimustele palutakse inimestel alati paari küsimusega anda üldisem hinnang elule Eestis.  

Üks selliseid küsimusi on: “Kui rahul Te üldiselt olete oma leibkonna rahalise olukorraga?” Viimasest uuringust selgub, et suurem osa küsitletud inimestest peab oma majanduslikku olukorda heaks. 61% ütleb, et nad on täiesti või pigem rahul oma rahalise olukorraga, 37% pigem ei ole või üldse ei ole rahul ning 2% ei oska antud küsimusele vastata.  

Hinnangut Eesti riigi arengule üldisemalt aitab mõõta küsimus: “Kas Eesti liigub Teie arvates õiges või vales suunas?” Viimase uuringu põhjal 59% küsitletutest hindab Eesti suunda õigeks või pigem õigeks, 25%pigem valeks või valeks ning 17% ei oska antud küsimusele vastata.  

Lisaks paluti inimestel hinnata: “Kas Teie arvates on Eestis hea elada?” Viimase uuringu põhjal arvab 88% küsitletutest, et Eestis on hea elada, 8% arvates ei ole Eestis hea elada ning 4% ei oska öelda.  

“Sellised üldised rahuloluküsimused võimaldavad meil tegelikult hinnata valijate meelsust vahetult enne valimisi,” kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Peeter Espak. “Kuna enda olukorra ja Eesti arenguga rahulolematud on selgelt vähemuses ning nende osakaal püsib küllaltki stabiilne, siis on vähetõenäoline, et valimiste järel toimub riigijuhtimises märkimisväärne suunamuutus. Inimeste üldiselt positiivne hinnang enda rahalisele olukorrale, riigi suunale ja elule Eestis võiks valimiste eel soosida kõige enam Keskerakonda,” ütles Espak

Kahel viimasel aastal on uuringu raames põhjalikumalt uuritud veel seda, kui õnnelikuks inimesed ennast peavad. Üldiselt pidas end pigem õnnelikuks inimeseks 2019. aasta alguses 68% küsitlusele vastanud inimestest. 2018. aastal oli see näitaja 63%.  

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS 8. jaanuarist - 5. veebruarini 2019, mille raames küsitleti silmast-silma 1004 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.