67% elanike arvates ei ähvarda Eestit hetkel sõjaline oht

07.03.2022

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et täisealistest elanikest arvab 24%, et Eestit ähvardab praegu otsene sõjaline oht ning 67% arvates mitte. Küsitluse viis 18-aastaste ja vanemate Eesti elanike (k.a mittekodanike) seas läbi Norstat Eesti AS.  

24. veebruaril alustas Venemaa sõda Ukraina vastu, mis on tekitanud Eestis taasiseseisvumisaja kõige tõsisema julgeolekuolukorra. Kuigi ekspertide sõnul Eestit hetkel otsene sõjaline oht ei ähvarda, siis uuris Ühiskonnauuringute Instituut, kuidas Eesti inimesed praegust olukorda tajuvad.  

Vastajatelt küsiti: “Kas Teie arvates ähvardab Eestit praegu otsene sõjaline oht?” 24% vastas “Jah, kindlasti” või “Pigem jah”, 67% “Ei, pigem mitte” või “Ei, kindlasti mitte” ning 9% ütles “Ei tea”. Eestlastest arvab 62% ja muust rahvusest vastajatest 77%, et Eestit praegu sõjaline oht ei ähvarda.  

Lisaks küsiti: “Kui rahul Te olete valitsuse praeguse tegevusega julgeolekukriisis?” 56% vastas, et nad on “Väga rahul” või “Pigem rahul”, 30% “Pigem ei ole rahul” või “Üldse ei ole rahul” ning 13% “Ei tea”. Eestlastest on valitsuse tegevusega rahul 71% ja muust rahvusest vastajatest 29%.  

Rahvusvahelisel tasandil on palju räägitud sellest, kas NATO peaks konflikti sekkuma ning inimestelt küsiti: “Kas NATO riigid peaksid saatma oma väed Ukrainasse appi?” 36% arvas, et “Jah, kindlasti” või “Pigem jah”, 46% “Ei, pigem mitte” või “Ei, kindlasti mitte” ning 7% ütles “Ei tea”. Kusjuures eestlastest arvab 50% ja muust rahvusest vastajatest 12%, et NATO peaks saatma oma väed Ukrainasse appi.  

Eesti sõdurite Ukrainasse saatmise kohta ütles 24%, et nad “Kindlasti toetaksid” või “Pigem toetaksid”, 64% “Pigem ei toeta” või “Kindlasti ei toeta” ning 12% vastas “Ei tea”. Eestlastest toetaks Eesti sõdurite saatmist Ukrainasse 31% ning muust rahvusest vastajatest 11%.


Norstati küsitlus viidi läbi 2.- 4. märtsini läbi veebikeskkonas 18-aastaste ning vanemate Eesti elanike seas ja selles osales kokku 1023 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 3,1%.