69% inimeste arvates oleks Kaja Kallas pidanud vabandama Võru inimeste ees

09.05.2024

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlusest selgub, et 69% inimeste arvates oleks peaminister Kaja Kallas pidanud vabandama oma väljaütlemise pärast intervjuus, mis järgnes kohtumisele Võru inimestega. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Värskes Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluses paluti inimestel avaldada erinevate hiljuti puhkenud skandaalide või ühiskonnas laiemat arutelu tekitanud teemade kohta. Lisaks Kaja Kallase teemale küsiti inimeste arvamust Jaak Madisoni puudutava skandaali kohta ning Tallinna liikluskorralduse teemal.  

Küsimus Kaja Kallase teemal oli järgmine: Kas Kaja Kallas oleks pidanud vabandama Võrumaa inimeste ees? Kallas külastas aprillis Võrumaa kultuurimaja, kus talle esitati kriitilisi küsimusi ja süüdistusi. Sellele järgnevas intervjuus väitis ta: “Võrumaa kohtumised on alati kõige hullemad. Ma võin öelda, et kusagil mujal ei ole inimesed nii kurjad, kui nad on siin Võrus” 21% vastas antud küsimusele „Ei“ või „Pigem ei“, 69% „Pigem jah“ või „Jah“ ning 11% ütles „Ei oska öelda“. 

Jaak Madisoni puudutava skandaali kohta küsiti: „Kas Teie usute, et Jaak Madison on süüdi seksuaalses ahistamises?” 38% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 33% “Pigem ei” või “Ei” ning 29% ütles “Ei oska öelda”. 52% vastajatest ütles, et antud skandaal pole muutnud nende hinnangut Jaak Madisoni suhtes. 36% vastajatest ütles, et nende hinnang on muutunud negatiivsemaks ning 6% vastas, et nende hinnang on muutunud positiivsemaks.  

Tallinna liikluskorralduse teemal esitati järgmine küsimus: „Kas Te nõustute hinnanguga, et Tallinnas kiusatakse autojuhte?” 40% vastas “Ei nõustu” või “Pigem ei nõustu”, 25% vastas “Pigem nõustun” või “Nõustun” ning 35% ütles “Ei oska öelda”. Kuna küsitlusele vastati üle Eesti, siis toome eraldi välja tulemused Tallinna elanike ning Tallinnas autoga ja jalgsi liiklejate kohta, kes kasutavad vastavaid liikumisviise vähemalt korra nädalas. Tallinna elanikest ei nõustu antud väitega 52% ning nõustub 32%. Tallinnas autoga liiklejatest ei nõustu antud väitega 41% ning nõustub 46%. Tallinnas jalgsi liiklejatest ei nõustu antud väitega 52% ning nõustub 29%.

Teine küsimus Tallinna liikluskorralduse teemal oli: “Kui Te peaksite valima kahe alternatiivi vahel, siis kumba te eelistaksite, et tagada Tallinnas sujuv ja ohutu liiklemine - kas piirata autode hulka või luua eritasandilisi ristmikke (tunnelite ja sildadega ristmikud)?” 59% vastajatest eelistaks eritasandiliste ristmike loomist, 25% autode hulga piiramist ning 16% vastas “Ei oska öelda”.

Eritasandilisi ristmikke eelistab kahe alternatiivi vahel valides 66% Tallinna elanikest, 76% vähemalt kord nädalas Tallinnas autoga liiklejatest ning liiklejatest 64% vähemalt kord nädalas Tallinnas jalgsi liiklejatest.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 8.-9. maini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1003 vastajat.