89% kodanike arvates on Eestis hea elada

21.02.2020

Selle aasta jaanuaris viidi MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viiendat korda läbi Eesti kodanike maailmavaatelisi positsioone kaardistav väärtushinnangute uuring. Iga-aastases uuringus palutakse alati hinnata mõne küsimusega üldist rahulolu. Viimase uuringu põhjal on suurem osa inimesi on rahul oma leibkonna rahalise olukorraga ning arvab, et Eesti liigub õiges suunas. Valdav enamus vastajatest arvab, et Eestis on hea elada.   Uuringu viis 808 täisealise Eesti Vabariigi kodaniku seas läbi Turu-uuringute AS.  

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi väärtushinnangute uuringu põhieesmärk on kaardistada iga-aastaselt valijaskonna maailmavaatelised hoiakud. See võimaldab pidevalt jälgida trende, mis võiks mõjutada Eesti poliitilist maastikku. Samas lisaks ideoloogilisi positsioone mõõtvatele küsimustele palutakse inimestel alati paari küsimusega anda üldisem hinnang elule Eestis.  

Isikliku majandusliku olukorra kohta küsiti inimestelt: “Kui rahul Te üldiselt olete oma leibkonna praeguse rahalise olukorraga?” 63% küsitletutest vastas “Olen täiesti rahul” või “Pigem olen rahul”, 37% vastas “Pigem ei ole rahul” või “Üldse ei ole rahul” ning 1% ütles “Ei oska öelda”. 

Eesti olukorda üldiselt paluti hinnata järgmise küsimuse abil: “Kas Eesti liigub Teie arvates õiges või vales suunas?” 55% küsitletutest vastas “Õiges suunas” või “Pigem õiges suunas”, 28% “Vales suunas” või “Pigem vales suunas” ning 17% “Ei oska öelda”.  

Rahulolu eluga Eestis näitab veel järgmine küsimus: “Kas Teie arvates on Eestis hea elada?” 89% küsitletutest vastas sellele “Jah” või “Pigem jah”, 9% “Pigem ei” või “Ei” ning 2% “Ei oska öelda”.  

Lisaks sellele, et valdavalt ollakse eluga Eestis rahul, tunneb suurem osa inimesi ka uhkust selle üle, et nad on Eesti Vabariigi kodanikud. 81% on väga uhked või küllaltki uhked, 17% on selle üle mitte eriti uhked või üldse ei ole uhked ning 2% ei oska öelda.  

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS 16. - 27. jaanuarini 2020, mille raames küsitleti silmast-silma 808 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.