Ajutise kaitse andmist mobilisatsiooni alla kuuluvatele Ukrainlastele ei peeta õigeks

09.02.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et 61% vastajatest ei pea ning 26% vastajateks peab õigeks seda, kui ajutine kaitse antakse Eestis 18-60-aastastele Ukraina meestele, kellele on kodumaal kehtestatud väljasõidukeeld. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Värskes küsitluses palus Ühiskonnauuringute Instituut vastajatel avaldada arvamust selle kohta, kas on õige pakkuda Eesti riigi poolt ajutist kaitset 18-60-aastastele meestele, kellele kehtib Ukrainast väljumise keeld. Lisaks küsiti, kas sarnane keeld peaks sõja korral rakenduma ka Eesti meestele. 

Ukraina põgenike kohta küsiti: “Kas Teie peate õigeks, et Ukrainast saabuvad 18-60-aastased mehed, kellele Ukraina on kehtestanud väljasõidukeelu, saavad Eestis ajutise kaitse?” 26% vastajatest vastas küsimusele “Jah” või “Pigem jah”, 61% “Pigem ei” või “Ei” ning 13% ütles “Ei oska öelda”.

Lisaks paluti vastata küsimusele: “Kui Venemaa tungiks Eestile kallale, kas Teie arvates peaks valitsus keelama 18-60-aastastel meessoost Eesti kodanikel riigist lahkumise?” 58% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 30% “Pigem ei” või “Ei” ning 12% ütles “Ei oska öelda”.  

Kusjuures vastajatele esitati ka taustaküsimus, kas tal endal on 18-60-aastaseid meessoost lapsi või lapselapsi. Vastajatest kellel on selles vanuses lapsi või lapselapsi, ütles 68%, et tuleks kehtestada riigist lahkumise keeld ning 30%, et ei tuleks. Vastajatest, kellel ei ole sellises vanuses lapsi või lapselapsi, vastas 50%, et tuleks kehtestada riigist lahkumise keeld ning 37%, et ei tuleks.  

Erakondliku eelistuse järgi peetakse sõja korral sellist keeldu vajalikuks suhteliselt võrdselt EKRE (69%) Isamaa (69%), Reformierakonna (68%) ja Eesti 200 (67%) toetajate seas. Mõnevõrra vähem on selliselt vastanuid SDE (52%) toetajate seas. Keskerakonna toetajate puhul on see näitaja 45% ehk alla poole toetajatest peab sõja korral vajalikuks rakendada 18-60 aastastele meestele riigist lahkumise keeld (eesti rahvusest Keskerakonna toetajate puhul on see näitaja 57% ning vene rahvusest 31%).  

Veel küsiti vastajate arvamust selle kohta, et kui venemaa tungiks Eestile kallale, kas siis peaks valitsus kutsuma Eestisse tagasi välismaal viibivad 18-60-aastased meessoost Eesti kodanikud. 60% vastajatest arvas, et tuleks, 26%, et mitte ning 15% vastas “Ei oska öelda”.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 6.- 7. veebruarini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 992 vastajat.