Eesti inimesed on riigi reformimise poolt

13.06.2018

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel maikuus läbi viidud arvamusküsitlusest selgub, et mitut Riigireformi Sihtasutuse ettepanekut toetab valdav enamus vastanutest. 1003 Eesti Vabariigi kodaniku seas viis küsitluse läbi Turu-uuringute AS.  Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS ning sellele vastas 1003 Eesti Vabariigi kodanikku.  

2018. aasta mais asutasid 28 ettevõtjat Riigireformi Sihtasutuse eesmärgiga anda riigireformile läbimõeldud ja selge sisu ning luua tööriistad uuenduste elluviimiseks.Ühiskonnauuringute Instituudi algatusel küsiti inimeste arvamust sihtasutuse lähtevisioonist enim kajastust saanud nelja idee kohta. Need olid riigiametnike arvu vähendamine, Riigikogu liikmete arvu vähendamine, Riigikogu liikmete ametiaja piiramine ning kohalike omavalitsuste arvu vähendamine.  

Inimeste arvamus iga ettepaneku puhul jagunes järgmiselt:

•   87% vastanutest on nõus ettepanekuga vähendada Riigikogu liikmete arvu 10-20 koha võrra

•   73% vastanutest on nõus ettepanekuga, et Riigikogu liikmeks võiks olla ainult kaks ametiaega

•   72% vastanutest on nõus ettepanekuga, et nelja aasta jooksul avaliku võimu sektoris ametnike arvu vähendada 50%

•   45% vastanutest on nõus ettepanekuga, et tulevikus moodustaks ühe kohaliku omavalitsuse maakond, millele lisanduvad linnad 

Seega selgub küsitlusest, et neljast ettepanekust kolme toetab valdav enamus inimestest. Vähem on pooldajaid ettepanekul, et kohaliku omavalitsuse suuruseks oleks maakond, kuid sellegi küsimuse osas on toetajaid rohkem kui vastaseid - 45% on sellega nõus, 31% on vastu ning 24% ei oska oma seisukohta öelda.  

Üheks oluliseks Riigireformi SA lähtversiooni teesiks oli veel rahvaküsitluste- ja hääletuste laialdasem kasutamine, mille kohta antud küsitluses inimeste arvamust ei küsitud. Samas on Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlustes antud teema varem korduvalt läbi käinud. Viimati küsiti inimeste arvamust rahvahääletuste kohta 2018. aasta jaanuaris ning siis pooldas inimeste õigust algatada rahvahääletusi 81% täisealistest Eesti kodanikest. 

“Antud küsitluse tulemused on isegi mõnevõrra üllatavad, kuna näiteks ametnike arvu vähendamise ettepanek kõlab küllaltki radikaalselt,” kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas. “Ilmselt väga paljud inimesed tajuvad, et Eestis on elu ülereguleeritud ning riigi toimimine võiks olla korraldatud efektiivsemalt. Märkimisväärne on veel see, et poolehoid riigikogu liikmete ja ametnike arvu vähendamisele on väga laiapõhjaline. Antud ettepanekute toetajad on ülekaalus noorte kui ka vanade, erineva haridustasemega, linnas ja maal elavate ning mitmete teiste gruppide seas,” ütles Paas.  

Küsitlused viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnasTuru-Uuringute AS 18.- 25. maini 2018ning sellele vastas 1003 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.