Eestis usaldatakse valitsust enam kui Lätis ja Leedus, kuid vähem kui Soomes

28.12.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viidi 2020. aasta suvel Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus läbi valijaskonna maailmavaatelisi positsioone kaardistav väärtushinnangute uuring. Enam kui 100 küsimusest koosnev uuring käsitles muude teemade seas ka usaldust erinevate institutsioonide vastu. Kui Soomes ja Eestis enamus vastanutest usaldab valitsust ja parlamenti, siis Lätis ja Leedus on kõige rohkem neid vastajaid, kellel usaldus vastavate institutsioonide vastu puudub. Uuringud viis läbi Norstat Eesti AS ning igas riigis küsitleti 1000 inimest.  

Kuigi 2020. aasta põhiteema on olnud konkurentsitult koroonaviirus, siis jääb Eesti-siseselt lõppevat aastat meenutama ka pingestunud poliitiline õhkkond. Aasta jooksul on olnud mitu valitsuskriisi, opositsiooni umbusaldushääletused valitsuse liikmete vastu ning terav vastuseis koalitsiooni ja opositsiooni vahel abielureferendumi teemal. Selle taustal tasub aga pöörata tähelepanu sellele, et enamus Eesti valijaskonnast usaldab valitsust ja parlamenti ning Läti ja Leeduga võrreldes on olukord selgelt parem. 

Inimestelt küsiti erinevate institutsioonide kohta 4-palli skaalal, mil määral nad neid usaldavad. Valitsust usaldab Soomes 69%, Eestis 53%, Lätis 30% ja Leedus 41% vastajatest. Parlamenti usaldab Soomes 70% inimestest, Eestis 51%, Lätis 28% ning Leedus 24% vastajatest. Seega nii täidesaatva kui seadusandlikuvõimu institutsioonide puhul on usaldus kõige kõrgem Soomes, Eestis usaldab vastavaid institutsioone natuke üle poole vastajatest, kuid Lätis ja Leedus enamus vastajaid parlamenti ja valitsust ei usalda.

 

Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone? Valitsus

 

Soome

Eesti

Läti

Leedu

Usaldan täiesti/Pigem usaldan

69%

53%

30%

41%

Pigem ei usalda/Üldse ei usalda

28%

41%

64%

53%

Ei oska öelda

3%

6%

6%

6%

 

Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone? Parlament

 

Soome

Eesti

Läti

Leedu

Usaldan täiesti/Pigem usaldan

70%

51%

28%

24%

Pigem ei usalda/Üldse ei usalda

27%

42%

65%

70%

Ei oska öelda

3%

7%

8%

6%

 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus juunist augustini 2020 veebikeskkonnas ning igas riigis vastas nendele 1000 18-aastast ja vanemat kodanikku.