Eestlaste arvates on Eesti Vabariigi põhieesmärgiks tagada rahvuse ja kultuuri säilimine

09.01.2017

Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel ja Turu-Uuringute AS poolt läbi viidud avaliku arvamuse küsitlusest selgub, et Eesti inimesed peavad oluliseks rahvusriikide kestmist ning riigi põhieesmärgiks eesti rahvuse ja kultuuri säilimist läbi aegade. 

„Enne lähenevat Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva ning järgmist suurt juubeliaastat uurisime Eesti elanikelt, mida nad oma riigi kohta arvavad ja kas Eesti Vabariigi põhiseaduses kirjas olevad punktid lähevad neile praegusel ajal korda,“ ütles Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. „Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulas sõnastatud eesmärk on tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Küsisime, kas vastajate hinnangul peaks see olema Eesti Vabariigi põhieesmärgiks. Küsitlustulemustest selgub, et kokku 90% vastanutest, ehk suurem enamus peab eesti rahvuse ja kultuuri säilimist läbi aegade Eesti Vabariigi põhieesmärgiks – 58% vastanutest ütles“ jah“ ja 32% „pigem jah“. 6% vastanutest vastas sellele küsimusele „pigem ei“ ja 4% „ei“.  

„Maailmas, kus globaliseerumine ja multikultuursus on jõuliselt esilekerkinud trendid, leiab enamik Eesti elanikke siiski, et rahvusriigid, sealhulgas Eesti, peavad säilima ja neid ei tohi lammutada,“ rääkis Art Johanson. Küsimusele „Kas nõustute väitega, et rahvusriigid (nagu Eesti) on oma aja ära elanud ja minevikku kuuluv nähtus, mis tuleks lammutada?“ vastas 70% inimestest „ei“ ning 21% „pigem ei“. Vaid 3% vastanutest vastas sellele küsimusele „jah“ ning 6% „pigem jah“, seega leiab valdav enamus, ehk 91% inimestest, et rahvusriike tuleb säilitada.“ 

Art Johansoni sõnul on inimesed maailmas toimuvate pöördeliste ja pingeliste sündmuste tõttu mures Euroopa tuleviku pärast. Väga suur hulk inimesi leiab, et Euroopa ühiskond ilmselt ei säili sellisena, nagu me teda seni tundnud oleme. Küsimusele „Kas leiate, et Euroopa tsivilisatsiooni püsimajäämine on ohus?“ vastas 67% inimestest „jah“, 33% „ei“.“ 

Küsitluses uuriti ka inimeste arvamust eneseteostuse võimaluste kohta Eestis. Eesti Vabariigi Põhiseadus ütleb, et igaühel on õigus vabale eneseteostusele. Küsitlusele vastanutest 12% leiab, et eneseteostuse võimalused on Eestis väga head ning 56% pigem head, seega kokku 68% inimestest hindab eneseteostuse võimalusi positiivseks. Pigem halvaks hindab eneseteostuse võimalusi Eestis 28% ja väga halvaks 4% vastanutest, kokku seega 32%. 

„Kui küsisime inimestelt, kas nad on tundnud, et Eesti Vabariik kohtleb neid ebaõiglaselt, vastas 29% „pigem ei“ ja 45% „ei“, seega 74% ei ole tundnud, et riik oleks nende suhtes ebaõiglane. Sellele küsimusele vastas „jah“ 10% ja „pigem jah“ 15% , mis tähendab, et 25% ehk veerand eestimaalastest tunnetab siiski ka ebaõiglast kohtlemist.  

Pressiteade kajastab Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud Turu-uuringute AS poolt 2016. aasta teisel poolaastal läbi viidud omnibuss-küsitluste tulemusi, millele vastas 800 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.