Inimeste arvates peaks Eesti energiavajaduse katma juhitavad energiaallikad

10.11.2022

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud energiateemalisest küsitlusest selgub, et 61% vastajate arvates peaks juhitavad energiaallikad täielikult katma Eesti energiavajaduse. Samast küsitlusest selgub, et põlevkivienergiasse suhtub 65% vastajatest hästi või pigem hästi ning uute põlevkivijaamade ehitamise asemel eelistatakse olemasolevate jaamade renoveerimist.  

Inimestel paluti vastata küsimusele: „Kui tuleks valida, kas Eesti energiavajadused katavad täielikult ära juhitavad energiaallikad (tuumaenergia, põlevkivi, muud fossiilkütused jms) või mittejuhitavad (päikeseenergia, tuuleenergia, hüdro jms), siis kumba Te eelistaksite?“ 61% vastas „Juhitavad energiaallikad“ või „Pigem juhitavad energiaallikad“, 27% „Pigem mittejuhitavad energiaallikad“ või „Mittejuhitavad energiaallikad“ ning 12% „Ei oska öelda“. Kõikide suuremate erakondade toetajate seas ütleb enamus, et nad eelistavad Eesti energiavajaduste katmist juhitavate energiaallikatega.  

Kui praegusel hetkel peamisesse juhitavasse energialiiki, põlevkivienergiasse, suhtub 65% vastajatest hästi, siis 39% arvab, et tuleks ehitada juurde uusi põlevkivijaamu ning 50%, et mitte. Samal ajal ütleb 61%, et tuleks renoveerida ja kasutusele võtta vanu põlevkivijaamu ning 28% arvab, et mitte.  

Uute põlevkivijaamade ehitamist peavad vajalikuks EKRE (67%), Isamaa (56%) ja Keskerakonna (49%) ning vastu on Reformierakonna (70%), Eesti 200 (65%) ja SDE (52%) toetajad.   

Lisaks paluti inimestel järjestada energialiigid vastavalt sellele, mille kasutamist peetakse kõige olulisemaks. 26% vastajatest nimetas kõige olulisemana tuumaenergia, 25% tuuleenergia, 25% põlevkivienergia, 18% päikeseenergia ning 7% hüdroenergia.  

Kuigi kõikide suuremate erakondade toetajad peavad enamuses oluliseks juhitavate energiaallikate olemasolu, siis antud küsimuses on SDE (54%) ja Reformierakonna (53%) toetajate seas kõige enam neid, kes peavad kõige olulisemaks tuuleenergiat ja päikeseenergiat. EKRE toetajad seavad kõige enam esikohale põlevkivienergia (44%) ning järgmisena tuumaenergia (22%) Isamaa toetajate seas on praktiliselt võrdselt neid, kes asetavad esikohale põlevkivienergia (31%) ja tuumaenergia (30%). Keskerakonna toetajate seas peetakse kõige olulisemaks tuuleenergiat (24%) ning tuumaenergiat (24%). 

Veel paluti inimestel hinnata erinevaid väiteid CO2 kvootide kohta:

·       Peaks säilima praegune süsteem (süsinikuturg, kus kaubeldakse kvootidega): 26% nõus ja 47% ei ole nõus

·       CO2 maks peaks olema fikseeritud suurusega:

48% nõus ja 23% ei ole nõus

·       CO2 kvoodid peavad olema mitu korda väiksemad:

49% nõus ja 21% ei ole nõus

·       CO2 kvoodid tuleb ära kaotada:

40% nõus ja 33% ei ole nõus 

Seega on kõige enam neid vastajaid, kelle arvates peaks CO2 kvoodid olema madalama hinnaga ning fikseeritud ja praeguse turupõhise süsteemi säilimist peab oluliseks 26% vastajatest.  

Suuremate erakondade toetajate seas on kvootide kaotamist pooldajate vastajate osakaal järgmine: EKRE (71%), Isamaa (50%), Keskerakond (47%), Eesti 200 (31%), Reformierakond (23%) ja SDE (15%).  

Norstati küsitlus viidi läbi 7.- 8. novembrini läbi veebikeskkonas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.