Kliimaneutraalsuse eesmärki pooldab 70%, selle saavutamisse usub 35%

20.10.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel 10.-15. oktoobrini läbi viidud küsitlusest selgub, et 70% vastajatest pooldab eesmärki saavutada Eestis aastaks 2050 kliimaneutraalsus, kuid selle saavutamisse usub 35%. Veel selgub küsitlusest, et Greta Thunbergi algatatud koolinoorte kliimastreike toetab vaid 30%. Küsitluse viis 1000 16-aastase ja vanema Eesti kodaniku seas läbi Turu-uuringute AS. 

Eesti Vabariigi valitsus andis 3. oktoobril teada, et toetab aastaks 2050 kliimaneutraalsuse saavutamist. Sellele otsusele eelnes 1. oktoobril Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI) analüüsi avaldamine, mis tõi välja kliimaneutraalsuse saavutamiseks vajalikud tegevused ja kulutused Eestis. Kliimasoojenemine ja selle vastu võitlemine on viimasel ajal palju tähelepanu saanud seoses Rootsi keskkonnaaktivist Greta Thunbergi tegevuse ja sellest alguse saanud koolinoorte kliimastreikidega. Nendest sündmustest ajendatult küsiti inimeste arvamust kliimasoojenemise, kliimaneutraalsuse saavutamise ning koolinoorte kliimastreikide kohta. Kõikidele küsimustele oli võimalik anda vastus 4-palli skaalal: “Jah”, “Pigem jah”, “Pigem ei” ja “Ei”, lisaks oli võimalik vastata “Ei oska öelda”.  

Kliimaneutraalsuse eesmärgiga seoses küsiti inimestelt esiteks: Kas Teie pooldate ametisoleva valitsuse poolt heaks kiidetud eesmärki saavutada aastaks 2050 Eestis kliimaneutraalsus?” 70% vastajatest on selle eesmärgi poolt (vastas “Jah” või “Pigem jah”), 19% vastu (vastas “Pigem ei” või “Ei”) ning 11% vastas “Ei oska öelda”.  

Veel paluti kliimaneutraalsuse teemal öelda inimestel: “Kas Teie usute, et Eesti saavutab kliimaneutraalsuse aastaks 2050?” 35% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 51% “Ei” või “Pigem ei” ning 14% “Ei oska öelda”. 

Kuna 1. oktoobril avaldatud SEI analüüs näeb ette kliimaneutraalsuse saavutamiseks põlevkivienergia asendamise tuule-, päikese ja tuumaenergia ning hüdropumpjaamadega, siis küsiti inimestelt: Kas toetate eesmärki saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus, kui selleks tuleb Eestisse ehitada tuumajaam?” Sellisel juhul toetab kliimaneutraalsuse eesmärki 44%, vastu on 47% ning 9% ei oska seisukohta võtta. 

Üks oluline samm kliimaneutraalsuseni oleks planeeritava Hiiumaa meretuulepargi valmis ehitamine. Inimestelt küsiti: “Eesti Energia kavandab Hiiumaa rannikust 12 kilomeetri kaugusele meretuuleparki, mis praeguse seisuga oleks maailma suurim. Kas Teie pooldate selle tuulepargi ehitamist?” 78% vastajatest pooldab Hiiumaa meretuulepargi ehitamist, 13% on vastu ning 9% ei oska seisukohta võtta. 

Küsitlusest selgus veel, et kuigi 73% inimeste arvates leiab praegu aset globaalne kliimasoojenemine ning 71% inimeste arvates on see inimtegevuse põhjustatud, siis Greta Thunbergi poolt algatatud koolinoorte kliimastreike toetab 30%.  

Kui üldiselt on erinevate parlamendis esindatud erakondade toetajad ülekaalukalt seiskohal, et kliima soojeneb ning see soojenemine on inimtekkeline, siis mõnevõrra skeptilisemad on EKRE toetajad, kelle seas on samal seisukohal pool toetajaskonnast. Samas tähendab see, et ka EKRE toetajaskonnas on enamuses need, kelle arvates leiab aset globaalne kliimasoojenemine (51% nõustub ja 45% ei nõustu) ning globaalne kliimasoojenemine on inimtegevuse põhjustatud (49% nõustub ja 44% ei nõustu).  

Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS veebikeskkonnas 10.-15. oktoobrini ning kokku küsitleti 1000 16-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.