Koroonaviirust kardetakse juba üle kolme korra enam kui gripiviirust

19.03.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel küsiti kolmandat nädalat järjest inimeste arvamust koroonaviiruse teemal. Küsitlusest selgus, et 54% vastajatest peab koroonaviirust oma ja oma lähedaste tervisele ohtlikumaks kui gripiviirust. Gripiviirust peab koroonaviirusest ohtlikumaks 17% küsitlusele vastanutest. Kahe nädalaga on märkimisväärselt kasvanud ohutaju koroonaviiruse suhtes ning viirus mõjutab järjest enamate inimeste elu. Samal ajal on aga juurde tulnud neid vastajaid, kes peavad koroonaviiruse tõkestamiseks rakendatud meetmeid piisavaks. Küsitluse viis 17.-18. märtsini 500 inimese seas läbi Norstat Eesti AS.  

Hiinast alguse saanud koroonaviirus oli 17. märtsi seisuga diagnoositud 258 Eesti elanikul ning riik on rakendanud ning rakendamas viiruse tõkestamiseks erinevaid meetmeid. Sellest tulenevalt sooviti teada, kui suure ohuna uut tüüpi viirust hetkel tajutakse, kas praeguseid meetmeid viiruse tõkestamiseks peetakse piisavaks ning kuivõrd on sundinud nakatumise oht inimesi enda plaane ümber tegema.  

Üldise ohutaju mõõtmiseks paluti inimestel vastata küsimusele: “Kumba peate oma ja oma lähedaste tervisele suuremaks ohuks…” Vastusevariantidena oli ette antud “Gripiviirust”, “Koroonaviirust” või “Ei oska öelda”. 54% küsitletutest pidas ohtlikumaks koroonaviirust, 17% gripiviirust ning 29% vastas “Ei oska öelda”.  

 

3.-4. märts

10.-11. märts

17.-18.märts

Gripiviirust

46%

33%

17%

Koroonaviirust

23%

34%

54%

Ei oska öelda

31%

33%

29% 

Kahe nädalaga on enam kui kahekordistunud nende inimeste arv, kes peavad koroonaviirust gripiviirusest ohtlikumaks ning neid on nüüd üle kolme korra enam kui gripiviirust ohtlikumana tajuvaid inimesi.  

Riigi poolt rakendatavate meetmete kohta küsiti: Kas Teie arvates on Eesti riigi poolt koroonaviiruse tõkestamiseks rakendatud meetmed piisavad?” 73% küsitletutest  peab meetmeid piisavaks (vastas “Jah” või “Pigem jah”), 23% ebapiisavaks (vastas “Pigem ei” või “Ei”) ning 4% vastas “Ei oska öelda”. 

 

3.-4. märts

10.-11. märts

17.-18.märts

Jah/Pigem jah

59%

63%

73%

Pigem ei/Ei

24%

27%

23%

Ei oska öelda

17%

10%

4%

Kahe nädala taguse ajaga võrreldes on 14% enam küsitletuid, kes peavad riigi poolt rakendatud meetmeid piisavaks ning nad moodustavad nüüd ligi kolmveerand vastajateks.  

Isikliku käitumise kohta küsiti: Kas Teie isiklikult olete teinud või kavatsete teha koroonaviiruse tõttu oma plaanides muudatusi?” 84% küsitletutest on teinud või kavatseb teha oma plaanides muudatusi (vastas “Jah” või “Pigem jah”), 14% ei ole teinud või ei kavatse teha oma plaanides muudatusi (vastas “Pigem ei” või “Ei”) ning 2% vastas “Ei oska öelda”.  

 

3.-4. märts

10.-11. märts

17.-18.märts

Jah/Pigem jah

23%

45%

84%

Pigem ei/Ei

72%

52%

14%

Ei oska öelda

5%

4%

2%

Kui kaks nädalat tagasi arvasid vähesed (23%), et koroonaviirus nende elu mõjutab, siis praeguseks on pidanud valdav enamus (84%) inimestest oma plaane koroonaviiruse tõttu muutma.

 

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 17.-18. märtsini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga. 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. 

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo: www.norstat.ee