Koroonaviirust tajutakse järjest suurema ohuna

11.03.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel küsiti nädalase vahega teist korda inimeste arvamust koroonaviiruse teemal. Küsitlusest selgus, et 34% vastajatest peab koroonaviirust oma ja oma lähedaste tervisele ohtlikumaks kui gripiviirust. Gripiviirust peab koroonaviirusest ohtlikumaks 33% küsitlusele vastanutest. Nädal varem (3.-4. märtsini) läbi viidud küsitluses nähti veel gripiviirust koroonaviirusest suurema ohuna. Küsitluse viis 10.-11. märtsini 500 inimese seas läbi Norstat Eesti AS.  

Hiinast alguse saanud koroonaviirusesse on nakatanud 11. märtsi seisuga 13 Eesti elanikku ning riik on rakendanud ning rakendamas viiruse tõkestamiseks mitmeid meetmeid. Sellest tulenevalt sooviti teada, kui suure ohuna uut tüüpi viirust tajutakse, kas praeguseid meetmeid viiruse tõkestamiseks peetakse piisavaks ning kuivõrd on sundinud nakatumise oht inimesi enda plaane ümber tegema. Kuna nädalaga on viirusesse nakatanute arv oluliselt kasvanud ning viiruse tõkestamiseks astutakse järjest uusi samme, otsustati küsitlust korrata.  

Üldise ohutaju mõõtmiseks paluti inimestel vastata küsimusele: “Kumba peate oma ja oma lähedaste tervisele suuremaks ohuks…” Vastusevariantidena oli ette antud “Gripiviirust”, “Koroonaviirust” või “Ei oska öelda”. 34% küsitletutest pidas ohtlikumaks koroonaviirust, 33% gripiviirust ning 33% vastas “Ei oska öelda”.  

Nädal varem pidas gripiviirust ohtlikumaks 46%, koroonaviirust ohtlikumaks 23% ning 31% vastas “Ei oska öelda”.  

Isikliku käitumise kohta küsiti: “Kas Teie isiklikult olete teinud või kavatsete teha koroonaviiruse tõttu oma plaanides muudatusi?” 52% ei ole teinud või ei kavatse teha oma plaanides muudatusi (vastas “Pigem ei” või “Ei”), 45% küsitletutest on teinud või kavatseb teha oma plaanides muudatusi (vastas “Jah” või “Pigem jah”) ning 4% vastas “Ei oska öelda”.  

Nädal varem ei olnud teinud või ei kavatsenud teha plaanides muudatusi 72%, oli teinud või kavatses teha 23% küsitletutest ning 5% vastas “Ei oska öelda”.  

Riigi poolt rakendatavate meetmete kohta küsiti: “Kas Teie arvates on Eesti riigi poolt koroonaviiruse tõkestamiseks rakendatud meetmed piisavad?” 63% küsitletutest  peab meetmeid piisavaks (vastas “Jah” või “Pigem jah”), 27% ebapiisavaks (vastas “Pigem ei” või “Ei”) ning 10% vastas “Ei oska öelda”. 

Nädal varem pidas meetmeid piisavaks 59%, ebapiisavaks 24% ning 17% vastas “Ei oska öelda”.  

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 10.-11. märtsini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.