Samasooliste suhteid ei pea enamus Eesti kodanikest mitte kunagi õigustatuks

27.03.2017

Ühiskonnauuringute Instituudi ja Turu-uuringute AS-i poolt 2017. aasta jaanuaris läbi viidud uuringust selgus, et koguni 58% inimestest ei pea seksuaalsuhteid omasoolistega mitte kunagi õigustatuks. Uuringu eesmärk oli kaardistada Eesti kodanike väärtushinnangud ning 795 Eesti Vabariigi kodaniku käest uuriti muude küsimuste seas ka suhtumist homoseksuaalsusesse.  

„Kuigi Olev Remsu kirjutas 24. märtsil Postimehes, et me täpselt ei tea, kuidas ühiskond suhtub homoseksuaalsusesse, siis reaalsuses on inimeste vaateid selles küsimuses kaardistatud küll,“ ütles Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. Selle aasta jaanuaris paluti inimesel vastata skaalal 1-10, kas seksuaalsuhted omasoolistega pole mitte kunagi õigustatud, on alati õigustatud või jääb tõde kuhugi vahepeale. Uuringust selgus, et koguni 58% inimestest valis skaalal punkti 1, kelle meelest seksuaalsuhteid omasoolistega ei ole mitte kunagi õigustatud. 

Seksuaalsuhteid omasoolistega pigem mitte õigustatuks peab kokku 71% vastanutest, kes paigutavad end skaalal punktidele 1-4. Pigem või täiesti õigustatuks peab antud nähtust aga 17% vastanutest, kes paigutavad end skaalal punktidele 6-10.

Aasta varem läbi viidud esimeses Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud väärtushinnangute uuringus paluti sarnaselt hinnata homoseksuaalsust kui nähtust ning siis selgus, et 53% inimestest on seisukohal, et homoseksuaalsus ei ole mitte kunagi õigustatud. „Need andmed näitavad, et ühiskonna suhtumine homoseksuaalsetesse suhetesse on selgelt negatiivne,“ ütles Johanson.  

Homoseksuaale ei sooviks endale naabriks 38% vastajatest, aasta varem arvas sama 39%. Seega homoseksuaalsust ei peeta küll õigeks, kuid suurem osa inimesi talub omasoolisi inimesi enda kõrval. 

Uuringu viis läbi 2017. aasta jaanuaris Turu-uuringute AS ning kokku vastas silmast-silma intervjuudes küsimustele 795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.