Soome ja Balti riikide võrdlus: Soomlased peavad ühiskonnale paremaks sisserändajate sulandumist, leedulased kultuurilist mitmekesisust

23.09.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viidi suvel Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus läbi valijaskonna maailmavaatelisi positsioone kaardistav väärtushinnangute uuring. Enam kui 100 küsimusest koosnev uuring käsitles muude teemade seas ka suhtumist immigratsiooni. Tulemuste põhjal toetatakse Soomes kõige vähem seda, et immigrandid säilitaks oma kombed ja traditsioonid ning arvatakse kõige enam, et immigratsioon suurendab kuritegevust. Uuringud viis vahemikus 06.20-08.20 läbi Norstat Eesti AS ning igas riigis küsitleti 1000 inimest.  

Multikultuurilisuse teemal paluti vastajatel öelda, kas nende arvates on ühiskonnale parem, kui sisserändajad säilitavad oma eripärased kombed ja traditsioonid. Soomes oli sellega nõus 25%, Eestis 34%, Lätis 36% ja Leedus 51%. Immigratsiooni ja kuritegevuse kohta paluti inimestel öelda, mil määral nad nõustuvad väitega, et immigrandid suurendavad nende riigis kuritegevust. Soomes nõustus sellega 52%, Eestis 37%, Lätis 34% ja Leedus 25%.  

Uus-sisserändega kõige enam kokku puutunud Soomes toetatakse seega enim immigrantide sulandumist ning Leedus on enim neid, kes peavad ühiskonnale paremaks lahenduseks multikultuurilisust. Samuti arvatakse Soomes kõige enam ning Leedus kõige vähem, et immigrandid suurendavad kuritegevust. 

Mil määral Te nõustute väitega, et meie ühiskonnale on parem, kui sisserändajad säilitavad oma eripärased kombed ja traditsioonid

 

Soome

Eesti

Läti

Leedu

Olen täiesti nõus/Pigem olen nõus

25%

34%

36%

51%

Pigem ei ole nõus/Ei ole üldse nõus

62%

51%

45%

28%

Ei oska öelda

12%

15%

19%

21%

Ei taha vastata

2%

 

 

  


Kuivõrd Te nõustute järgneva väitega: Immigrandid suurendavad kuritegevust Soomes/Eestis/Lätis/Leedus?

 

Soome

Eesti

Läti

Leedu

Olen täiesti nõus/Pigem olen nõus

52%

37%

34%

25%

Raske öelda

14%

36%

44%

46%

Pigem ei ole nõus/Ei ole üldse nõus

30%

27%

22%

30%

Ei taha vastata

4%

 

 

 

Lisaks küsiti veel, mis määral peaks immigratsioon olema lubatud samast ja erinevast kultuuriruumist. Valdav enamus inimesi kõigis neljas riigis arvab, et samast kultuuriruumist võiks lubata paljudel või piiratud arvul inimestel oma riiki elama tulla: Soomes 65%, Eestis 70%, Lätis 63% ja Leedus 67%. Märgatavalt väiksem on vastajate osakaal igas riigis, kes arvavad sama ka immigrantide kohta erinevast kultuuriruumist - erinevast kultuuriruumist lubaks paljudel või piiratud arvul oma riiki elama tulla Soomes 48%, Eestis 44%, Lätis 44%, Leedus 53%. Kuigi erinevused ei ole väga suured, siis paistavad oma hoiakuga silma Leedu kodanikud, kellest üle poole lubaks erinevast kultuuriruumist paljudel või piiratud arvul inimestel oma riiki elama tulla.  

Mil määral peaks lubama samast kultuuriruumist pärit inimestel siia elama tulla?

 

Soome

Eesti

Läti

Leedu

Lubama paljudel siia elama tulla

28%

23%

32%

33%

Lubama piiratud arvul siia elama tulla

37%

48%

32%

35%

Lubama väga vähestel siia elama tulla

21%

16%

18%

12%

Üldse mitte lubama

4%

3%

4%

3%

Ei oska öelda

8%

12%

14%

17%

 

Mil määral peaks lubama erinevast kultuuriruumist pärit inimestel siia elama tulla?

 

Soome

Eesti

Läti

Leedu

Lubama paljudel siia elama tulla

15%

8%

17%

21%

Lubama piiratud arvul siia elama tulla

34%

36%

27%

33%

Lubama väga vähestel siia elama tulla

32%

35%

30%

22%

Üldse mitte lubama

10%

11%

14%

8%

Ei oska öelda

8%

10%

12%

17%

Ei taha vastata

2%

 

 

 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus juunist augustini 2020 veebikeskkonnas ning igas riigis vastas nendele 1000 18-aastast ja vanemat kodanikku.