Suurem osa inimestest ei pea valitsust ohuks julgeolekule või põhiseaduslikule korrale

23.01.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitluses paluti inimestel öelda, kas nende arvates kujutab ametisolev Vabariigi Valitsus ohtu Eesti julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale. Küsitlusest selgus, et veidi üle poole vastajatest, vastavalt 51% ja 53%, ei pea valitsus ohuks Eesti julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS 20.-22. jaanuarini.  

Eelmise aasta lõpus Postimehes ilmunud intervjuus ütles president Kersti Kaljulaid, et praegune valitsus on selles mõttes ohuks põhiseaduslikule korrale, et nad seavad kahtluse alla põhiseaduse paragrahvi 12: kõik inimesed on võrdsed. Lisaks ütles president, et valitsus on ohuks ka meie julgeolekule, arvestades seda, et viimase kuu jooksul on siseminister kaks korda sekkunud Eesti välispoliitikasse ja asunud jõuliselt seda kujundama. 

Antud intervjuust tulenevalt esitati inimestele kaks küsimust. 1. “Kas Teie arvates on praegune Vabaiigi Valitsus ohuks Eesti julgeolekule?” 2. Kas Teie arvates on praegune Vabariigi Valitsus ohuks Eesti põhiseaduslikule korrale?” Mõlemale küsimusele oli võimalik vastata 4-palli skaalal: “Jah”, “Pigem jah”, “Pigem ei”, “Ei” ning võimalik oli vastata ka “Ei oska öelda”.  

Tulemusestest selgub, et kuigi praegust valitsust julgeolekule ja põhiseaduslikule korrale ohtlikuks pidavaid inimesi on märkimisväärne hulk, siis enamuses on need vastajad, kes ohtu ei näe. Julgeoleku osas peab valitsust ohtlikuks 38% (vastas “Jah” või “Pigem jah), ei pea ohtlikuks 51% vastajatest (vastas “Pigem ei” või “Ei”) ning “Ei oska öelda” valis 10% vastajatest. Põhiseaduslikule korrale peab samal ajal valitsust ohtlikuks 36%, ei pea ohtlikuks 53% ning “Ei oska öelda” valis 11% vastajatest. 

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 20.-22. jaanuarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.