Ühiskond mõistab ränderaamistiku meeleavaldustel toimunud intsidendid hukka

20.12.2018

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viidi 13.-19. detsembrini läbi küsitlus, kus paluti inimestel hinnata ÜRO ränderaamistikuga liitumise vastu korraldatud meeleavaldustel toimunud kolme intsidenti. Valdava enamuse küsitlusele vastanute arvates on kõik kolm sündmust neile vastuvõetamatud. Küsitluse viis 1008 Eesti Vabariigi kodaniku seas läbi Turu-uuringute AS.  

Alates 26. novembrist on toimunud mitu ÜRO ränderaamistikuga liitumise vastu suunatud meeleavaldust, millest kahel on aset leidnud kolm laialdast meediatähelepanu pälvinud juhtumit. Kahes neist olid peategelaseks Indrek Tarand ja EKRE liikmed ning kolmandas Eesti 200 liige Florian Hartleb ja Soldiers of Odin logodega protestijad. Ühiskonnauuringute Instituut püüdis aru saada, mis hinnangu nendele juhtumitele annab Eesti ühiskond ning selleks pandi kõik kolm sündmust kirja nii nagu meedia neid kajastas.  

Seega küsiti inimestelt: “Viimasel ajal toimunud ÜRO ränderaamistikuga liitumise vastastel meeleavaldustel on aset leidnud kolm meedias laialdast tähelepanu saanud intsidenti. Palun hinnake igat intsidenti ning öelge, kas selline käitumine on Teie arvates vastuvõetav või mitte?” Vastajatele hindamiseks esitatud kolm sündmust ning hinnangud neile olid järgmised:  

•  Eesti 200 liige, sakslane Florian Hartleb, üritab meeleavaldusel sõita lapsevankriga otsa Soldiers of Odini logodega jopesid kandnud meestele ning tõukab üritust väisanud fotograafi. Antud intsidenti pidas vastuvõetamatuks 87%, vastuvõetavaks 4% ning 9% vastajatest ei osanud oma seisukohta öelda.  

•  EKRE liikmed kasutavad jõudu ja lükkavad pikali nende meeleavaldusel lavale trüginud ja mikrofoni haaranud Indrek Tarandi. Antud intsidenti pidas vastuvõetamatuks 78%, vastuvõetavaks 15% ning 6% vastajatest ei osanud oma seisukohta öelda. 

•  Indrek Tarand trügib EKRE meeleavaldusel omavoliliselt lavale ning karjub mikrofoni. Antud intsidenti pidas vastuvõetamatuks 76%, vastuvõetavaks 15% ning 9% vastajatest ei osanud oma seisukohtaöelda.  

“Küsitlusest selgub, et inimesed mõistavad selgelt kõik kolm intsidenti hukka - valdav enamus vastanuid taunib nii provokatsioone kui ka vägivalla kasutamist meeleavaldustel,” kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Peeter Espak. “Kui võrrelda vastajate hinnanguid kolmele juhtumile, siis mõnevõrra karmim on hinnang sakslasest Eesti 200 liikme käitumisele, mida ilmselt selgitab see, et sündmusesse oli kaasatud lapsekärus olev laps,” selgitas Espak. 

Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS 13.-19. detsembrini, mille raames küsitleti veebikeskkonnas 1008 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Vastused oli võimalik anda 4-palli skaalal (“Täiesti vastuvõetav”, “Pigem vastuvõetav”, “Pigem mitte vastuvõetav”, “Üldse mitte vastuvõetav”) ning võimalik oli valida ka variant “Ei oska öelda”. Tulemuste esitamisel on liidetud kokku inimesed, kes vastasid “Täiesti vastuvõetav ning “Pigem vastuvõetav” ja “Pigem mitte vastuvõetav ning “Üldse mitte vastuvõetav”.