Üle poole Eesti kodanikest ei usu, et Euroopa Liit jääb püsima

06.09.2016

77% Eesti kodanikest toetab Eesti kuulumist Euroopa Liitu, kuid 55% arvab, et ühendus ei jää pikemas perspektiivis püsima, selgus augustis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel Turu-uuringute AS poolt läbi viidud küsitlusest.

 

„Küsitluse üheks eesmärgiks oli teada saada inimeste arvamus Euroopa Liidu tulevikuperspektiivide kohta,“ ütles Ühiskonnauuringute instituudi analüütik Art Johanson. „Küsimusele „Kas Teie arvates jääb Euroopa Liit kaugemas tulevikus püsima?“ vastas üle poole ehk 55% vastanutest „Ei“ või „Pigem ei“. Kuigi antud küsimust küsiti esimest korda ning seetõttu puudub võrdlusmoment varasemaga, peegeldab tulemus inimeste mõningast ebakindlust Euroopa Liidu tuleviku osas, mis võib tuleneda Brexitist kui ka pagulaskriisist ning euroala majandusprobleemidest.“

 

Samas püsib inimeste toetus Eesti kuulumisele Euroopa Liitu jätkuvalt kõrge, 77% inimestest arvab, et Eesti peaks kuuluma Euroopa Liitu. Sama küsimus esitati kodanikele 2016. aasta jaanuaris ning siis toetas Euroopa Liitu kuulumist 82% vastanutest. „Kuigi kahe küsitluse võrdluses paistab silma kerge toetuse langus, siis on see üsna marginaalne ning selle põhjal ei saa järeldada, et ühiskonnas oleks vastuseis Euroopa Liitu kuulumisele märkimisväärselt kasvanud,“ ütles Art Johanson.

 

Euroopa Liitu kuulumist pooldavad mõnevõrra rohkem naised, eestlased ning kõrgharidusega vastajad. Üllatuslikult oli vanusegrupis 25-34 Euroopa Liitu kuulumise pooldajaid 72%, mis on väiksem kui teistes vanusegruppides. Näiteks 18-24-aastaste seas toetas Euroopa Liitu kuulumist 79,5% ning pensioniealiste seas kuni 86%. Samas on toetus kõrge kõikides gruppides hoolimata soost, vanusest, haridusest ja teistest näitajatest.

 

Mõlemas küsitluses uuriti veel inimeste hoiakuid Euroopa integratsiooni osas - kas Euroopa Liidu koostöö süvenemine peaks jätkuma või on see juba niigi kaugele läinud? Jaanuaris arvas 31% vastanutest, et koostöö süvenemine peab minema edasi, 39,5%, et praegune koostöö on piisav ning 29%, et koostöö süvenemine on läinud liiga kaugele. Augustis aga pooldas 25% integratsiooni jätkumist, 44% pidas praegust koostööd piisavaks ning 31% arvas, et koostöö on läinud liiga kaugele. Seega kahe uuringu võrdluses ilmneb, et samuti on mõnevõrra vähenenud inimeste arv, kes pooldavad Euroopa integratsiooni süvenemist.

 

2016. aasta augustis toimunud silmast-silma küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS ning kokku vastas küsimustele 818 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.