Uuring: 76% Eesti kodanikest sookvoote ei poolda

07.03.2017

Uuring: 76% Eesti kodanikest sookvoote ei poolda 

Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viidi 2017. aasta jaanuaris teist korda läbi Eesti kodanike maailmavaatelist paiknemist kaardistav uuring, kus muude küsimuste seas uuriti suhtumist ka soolisesse võrdsusesesse. 795 Eesti kodaniku vastustest selgus, et naiste ligipääsu soodustamist juhtivatele ametikohtadele pooldas 63%, kuid sookvoote ainult 24% vastanutest, 76% ei toeta. Inimesi küsitleti silmast-silma ning uuringu viis läbi Turu-uuringute AS.  

Rahvusvahelisel naistepäeval tekib ühiskonnas igal aastal aktiivne arutelu soolisest võrdõiguslikkusest ning teemaga seonduvatest märksõnadest “palgalõhe” ja “klaaslagi”. Sellest tulenevalt otsustas Ühiskonnauuringute Instituut avaldada andmed Eesti inimeste suhtumisest soolisesse võrdõiguslikkusesse ja selle edendamisse. Uuringu põhjal nõustub 63% vastajatest väitega: “Soolise võrdsuse edendamiseks tuleks soodustada naiste ligipääsu juhtivatele ametikohtadele (teatavate meetmete abil).” Samal ajal ainult 24% nõustub väitega: “Soolise võrdsuse edendamiseks tuleks kehtestada sookvoodid.” 

“Tulemuste põhjal tuleks inimeste arvates astuda samme soolise võrdsuse edendamiseks, ehk mingil määral peetakse niinimetatud positiivset diskrimineerimist ühiskonnas vajalikuks,” rääkis Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. “Samas peaks võrdsuspoliitika olema küllaltki tasakaalukas, kuna sookvootide rakendamine võib tekitada ühiskonnas tugevat vastuseisu.”  

Uuringust selgus, et traditsioonilisi soorolle peab tähtsaks kuni pool küsitletutest. 50% on nõus väitega: “Pere peamine sissetuleku teenija peaks olema mees.” 45% nõustus väitega: “Üldiselt sobivad mehed poliitikas ja ettevõtluses liidri rolli paremini kui naised.” 

Väheüllatuslikult on niinimetatud positiivse diskrimineerimise poolt ja mõnevõrra traditsiooniliste soorollide vastu naised enam kui mehed. Huvitav on aga erinevus eesti ja vene rahvusest vastajate vahel. 72% venelastest arvab, et peamine sissetuleku teenija peaks olema mees (eestlastest 45%) ning 56% venelastest leiab, et mehed sobivad paremini liidri rolli (eestlastest 43%). Samas suhtuvad venelased kergelt positiivsemalt soolist võrdsust suurendavatesse meetmetesse. 68% venelastest arvas, et naiste ligipääsu juhtivatele ametikohtadele tuleks soodustada (eestlastest 62%) ning 29% toetas sookvoote (eestlastest 23%).  

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi Turu-Uuringute AS 19.- 31. jaanuarini ning sellele vastas 795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.