15% inimestest lubaks sugu muuta ilma arstide nõusolekuta

30.07.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 15% vastajate arvates peaks ning 74% arvates ei peaks Eestis saama sugu muuta ilma arstide nõusolekute. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.

Käesoleva aasta kevadel tekkis seoses sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo arvamusega soovahetuse teemal diskussioon, kas Eestis peaks olema võimalik sugu muuta ilma arstliku komisjoni nõusolekuta. Ühiskonnauuringute Instituut küsis viimases küsitluses inimestelt selle kohta arvamust. Seoses mujal Euroopas aset leidnud sündmustega paluti vastata ka küsimusele, kas ennast naiseks pidavad mehed peaksid saama osaleda missivõistlustel.  

Soovahetuse ja arstide nõusoleku kohta küsiti: „Kas Teie arvates võiks Eestis olla inimestel õigus muuta oma sugu ilma arstide nõusolekuta?“ 15% vastas „Jah“ või „Pigem jah“, 74% „Pigem ei“ või „Ei“ ning 12% ütles „Ei oska öelda“.  

Kuigi arstide nõusolekut peetakse vajalikuks kõikide sotsiaaldemograafiliste gruppide lõikes, siis keskmisest eristuvad mõnevõrra 18-24-aastased noored, kelle seas on kõige enam neid, kes ei pea arstide nõusolekut vajalikuks. Vastavas grupis arvab 34%, et sugu võiks muuta arstide nõusolekuta ning 59%, et mitte.  

Transsooliste osalemise kohta naiste missivõistlustel esitati järgmine küsimus: „Kas bioloogiliselt meessoost kuid ennast naiseks pidavad mehed peaksid saama osaleda naiste missivõistlustel?“ 8% vastas „Jah“ või „Pigem jah“, 82% „Pigem ei“ või „Ei“ ning 10% ütles „Ei oska öelda“.  

Sarnaselt eelmisele küsimusele on ka missivõistluste osas 18-24-aastaste noorte seas keskmiselt enam neid (26%), kes lubaks transsoolised naiste missivõistlustele ning 65% neid, kes ei lubaks.  

Kuigi erakondliku eelistuse järgi on kõikide erakondade toetajate seas ülekaalus vastajad, kelle arvates ei peaks saama sugu muuta ilma arstide nõusolekuta ning samuti ei peaks transsoolised saama osaleda naiste missivõistlustel, siis viimase küsimuse osas erinevad keskmisest kõige enam Eesti 200 toetajad. 21% Eesti 200 toetajatest arvab, et transsoolised võiks osaleda naiste missivõistlustel ning 60% arvab, et mitte.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 21. – 22.  juulini läbi veebikeskkonnas vasta18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1004 vastajat.